មហាសង្រ្កានឆ្នាំថ្នី ២០២២

By |2022-03-28T10:04:38+07:00March 28, 2022|Our Blog|

មហាសង្រ្កាន្ដឆ្នាំនេះ ថ្ងៃចូលសង្រ្កាន្ដ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ដែលត្រូវនឹង ទេវតាព្រះនាម ព្រះនាងកិរិណីទេវី ជាបុត្រទី៥ នៃកបិលមហាព្រហ្ម ទ្រង់អម្ពរពណ៌ [...]