តោះយល់ដឹងបន្ថែមពីរបំាឆៃយុំា

By |2021-03-25T03:44:19+07:00March 25, 2020|Our Blog|

តើអ្នកធ្លាប់មើលរបំាឆៃយ៉ុំាដែរឬទេ? ហើយធ្លាប់ទស្សនាក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែរ? របាំឆៃយ៉ុំា ជារបាំមួយដែលអ្នកសំដែង មានគូសមុខកំប្លុកកំប្លែង និងចលនាកន្រ្តាក់ញាក់បែប​លោត​ហក់​កញ្ឆក់​កញ្ឆោង​ខ្លួនប្រាណ បូករួមជាមួយនិង ចង្វាក់ភ្លេង អមជាមួយចំរៀង ដែលតែងតែធ្វើអោយអ្នកស្តាប់មានចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយ [...]