អត្ថន័យនៃការជូនកាដូជាកែវទឹក

By |2021-06-22T15:47:25+07:00June 22, 2021|Our Blog|

-ការជូនទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់ ៖ ជាកាដូមួយដែលប្លែកតែមានន័យសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់។ រាល់ព្រឹកមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេឬតែ ដូច្នេះរាល់ពេលព្រឹក ពេលដែលគេផឹកឬប្រើកែវគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។ -ជូនចំពោះគ្រួសារ ៖ កែវជាកាដូមួយដែលគួរឲ្យចងចាំបំផុត។ ការជូនកែវជាកាដូទៅកាន់សមាជិកគ្រួសារ [...]