ឆ្នំាខ្មែរទំាង ១២

By |2021-03-25T04:26:19+07:00June 28, 2020|Uncategorized|

ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ឆ្នំាខ្មែរដើម្បីរាប់មើលអាយុ និងទស់ទាយនូវជោគជតារាសី របស់ខ្លួន។ ឆ្នំាខ្មែរ ជាឆ្នាំដែលបានបែងចែកតាមរយៈច័ន្ទគតិ ដែលទំាងអស់គឺមានឆ្នំាចំនួន ១២ ជូត ឆ្លូវ [...]