កែវទឹកជាកាដូស័ក្តសមសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។
ក្នុងនោះកែវទឹកពេលជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់ មានអត្ថន័យថា រាល់ព្រឹកមនុស្សតែងចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេ​ តែ ឬ ទឹក មួយកែវ ដូច្នេះរាល់ព្រឹកគេតែប្រើកែវរបស់អ្នក ដែលជាហេតុធ្វើអោយគេនឹងនឹកដល់អ្នកមុនគេ។
ខាងក្រោមជារូបកែវទឹកគូស្នេហ៌ដែលអ្នកអាចកម្ម៉ង់បានពីខាងពួកយើង
ឈុតកែវទឹក ២​ដាក់ឈ្មោះគូស្នេហ៌តម្លៃ 17$
កែវ ១ដាក់ឈ្មោះ តម្លៃ 10$

គូស្នេហ៌ជិះម៉ូតូគូស្នេហ៌ជិះម៉ូតូ

បោះអង្គុញគូស្នេហ៌ជិះរទេះភ្លើង គូស្នេហ៌បណ្តែតប្រទីប

គូស្នេហ៌ជិះកៅយ៉ាក់គូស្នេហ៌ស្រង់ព្រះ

 

Leave your comment

Our recent post
  • Sovan-macha-mug and Hanuman Mug

កែវទឹកគូស្នេហ៌ (ឈុត Couple Mug)

កែវទឹកជាកាដូស័ក្តសមសម្រាប់ជាកាដូជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។ ក្នុងនោះកែវទឹកពេលជូនទៅមនុស្សជាទីស្រលាញ់ មានអត្ថន័យថា រាល់ព្រឹកមនុស្សតែងចាប់ផ្តើមថ្ងៃថ្មីជាមួយកាហ្វេ​ តែ ឬ [...]