មច្ឆានព ជាបុត្ររបស់ ហនុមាន និង សុវណ្ណមច្ឆា មានរូបរាងមួយកំណាត់លើជាស្វានិងកំណាត់ក្រោមជាមច្ឆា។
ពេលដែលដឹងក្តីមច្ឆានពបានសុំមាតាខ្លួនដើម្បីទៅស្វែងរកបិតារបស់ខ្លួន ដោយពាក្យបណ្តាំរបស់នាងសុវណ្ណមច្ឆាផ្តាំថាក្នុងមាត់របស់ហនុមានមានពាំព្រះអាទិត្យដ៏មានរស្មី
តែមិនទាន់បានទៅស្វែងរកផងហនុមានក៏បានមកឋានដែលខ្លួននៅដើម្បីមកច្បាំងជាមួយក្រុងរាពណ៌។
ដោយមិនដឹងថាឪពុកកូននឹងគ្នា អ្នកទាំងពីរក៏បានច្បាំងជាមួយគ្នា។ ច្បាំងយូរទៅដោយមិនដឹងចាញ់ឈ្នះ និងហនុមានចាប់មច្ឆានពមិនដែលជាប់ចេះតែរបូត ក៏មានចិត្តងឿងឆ្ងល់ក្នុងព្រះហឬទ័យក្រៃប្រមាណ។ ហនុមានមិនអស់ចិត្តក៏បានសាកសួរពីដំណើររឿងចុងក្រោយក៏បានដឹងថាជាបុត្ររបស់ខ្លួនក៏បានខ្ជាក់ព្រះអាទិត្យពីមាត់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមច្ឆានពដឹងថាខ្លួនជាបិតា។ ក្រោយមច្ឆានពដឹងហនុមានជាបិតារបស់ខ្លួនក៏កើតក្តីវិយោគព្រោះថាហនុមានជាបិតា ហើយក៏ជាសត្រូវនឹងក្រុងរាពណ៌ជាបិតាចិញ្ចឹម។

Leave your comment

Our recent post

ប្រវត្តិស្នេហា របស់ហនុមាន និង សុវណ្ណមច្ឆា ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍

ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍តួអង្គហនុមាននិងសុវណ្ណមច្ឆាគឺជាគូស្នេហ៍រនឹងគ្នាដែល ហនុមាន គឺជាស្វាសដែលមានយុទ្ធសិល្ប៍ខ្លាំងពូកែ ទើបបានក្លាយជាមេទ័ពរបស់ព្រះរាម ចំំណែកឯសុវណ្ណមច្ឆាគឺជាស្តេចត្រីមានខ្លួនជាមនុស្សកន្ទុយជាសត្វត្រី ដែលមានអំណាច [...]

តើមច្ឆានពជានរណា?

មច្ឆានព ជាបុត្ររបស់ ហនុមាន និង សុវណ្ណមច្ឆា មានរូបរាងមួយកំណាត់លើជាស្វានិងកំណាត់ក្រោមជាមច្ឆា។ [...]